10 najdôležitejších zmien v oblasti daní a účtovníctva v roku 2022

daňové zmeny a vedenie účtovníctva 2022

Pre zaneprázdnených podnikateľov je často nesmierne náročné sledovať aktualizácie v daňovej oblasti. Byť v obraze je však nevyhnutnosťou a to hneď z viacerých dôvodov. Je to najmä správne vedenie účtovníctva, predchádzanie pokutám, ale napríklad aj úspešná optimalizácie nákladov vašej firmy. Hoci je často náročné sa v týchto zmenách vyznať, ovplyvňujú povinnosti aj zisk každého podnikateľa. Ako už býva každoročne zvykom, aj rok 2022 priniesol v oblasti daní a vedenia účtovníctva množstvo zmien..

Vedenie účtovníctva a dane po novom v skratke

Čo po novom podnikatelia musia alebo nemusia robiť? Pre uľahčenie sme si pre vás pripravili najdôležitejší prehľad zmien v daňovej a účtovnej oblasti pre rok 2022.

1. Vedenie účtovníctva odteraz elektronicky

Novela zákona o účtovníctve reaguje na neustále sa zvyšujúci  podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi. Od 1. 1. 2022 preto môžete do registra všetky účtovné dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 alebo aj za predchádzajúce obdobia ukladať už iba v elektronickej podobe. Zjednocuje listinný a elektronický záznam.
Účtovný záznam musí po novom mať vierohodný pôvod, neporušený obsah a musí byť čitateľný. Mení sa aj uchovávanie elektronických účtovných záznamov. Novela tiež uľahčuje podnikateľom transformáciu účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú. Po novom už môžete záznamy jednoducho naskenovať, čím vám odpadá doterajšia povinnosť zaručenej konverzie.[1]

2. Účtovné doklady už nebudú obsahovať podpis

Účtovné doklady už nemusia obsahovať podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie ani označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Týmto krokom pre vás odpadáva časť nepríjemnej byrokracie.[1]

3. Všetky právnické osoby budú vo verejnej časti registra účtovných závierok

Rozširuje sa verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb. Všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra budú vo verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a podobne.
V neverejnej časti registra po úprave budú už iba účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.[1]

4. Ručenie za daň z pridanej hodnoty (DPH)

Odberateľ ručí za daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorú dodávateľ daňovému úradu nezaplatil, ak odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že daň nebude dodávateľom zaplatená. Po novom sa dopĺňa tretia podmienka ručenia za DPH a to, že ak protihodnota za dodanie tovaru alebo služby bola uhradená na účet dodávateľa, ktorý nebol zverejnený v zozname bankových účtov oznámených dodávateľom finančnej správe. [2]

5. Pri registrácii pre DPH už nedostanete kartičku

Pri registrácii pre DPH  už nebude daňový úrad vydávať osvedčenie o registrácii pre daň, tzv. registračnú kartičku. Ak budete po 31. 12. 2021 meniť registráciu,  a boli ste zaregistrovaní pred  1. 1. 2022, musíte spolu s oznámením odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre daň.[2]

6. Zálohovanie fliaš a plechoviek

Do zákona o DPH sa dopĺňa, že pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje (napr. PET fľaše alebo plechovky) sa v celom distribučnom reťazci nezahŕňa do základu dane suma zálohu za tento obal.[2]

7. S novým indexom daňovej spoľahlivosti môžete ušetriť

Od 1. 1. 2022 bude  index daňovej spoľahlivosti verejný a menia sa tiež kritériá hodnotenia daňových subjektov.Index spoľahlivosti sa bude pravidelne prehodnocovať a vysoko spoľahlivé subjekty budú mať znížené niektoré poplatky a získajú aj ďalšie výhody.[3]

8. Výdavky na investície si môžete odpočítať

Zavádza sa  odpočet výdavkov (nákladov) na investície. Od základu dane zníženého o daňovú stratu si právnická osoba, alebo fyzická osoba môže po splnení podmienok odpočítať určité percento výdavku (nákladu) z odpisu z investície.Výška percent odpočtu závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne.[4]

9. Superodpočet na výskum a vývoj už nebude taký super

Znižuje sa tzv. superodpočet a to z 200% na 100%. Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty si tak daňovník pri realizácii projektu výskumu a vývoja  môže odpočítať už iba 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj.

10. Už nezáleží na tom, či máte stravné lístky, alebo finančný príspevok

Od 1. 1. 2022 sa zjednocuje oslobodenie od dane pre príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok zamestnávateľa na stravné lístky a finančný príspevok na stravovanie. Dopĺňa sa však aj limit oslobodenia od dane, ktorým je suma stravného ustanovená na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Živnostníci už nebudú musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom, avšak dochádza k zníženiu výšky stravného, ktoré si môžu uplatniť zo 100% na 55% sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín.[4]

Nechajte si poradiť od odborníkov

Ak sa v spleti noviniek, ale aj starých zákonov, povinností a príkazov nevyznáte, môžete sa obrátiť na odborníkov, ktorí majú všetky zmeny v malíčku. S riešením vášho podnikania aj netradičných situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť vám radi pomôžeme a prevezmeme za vás vedenie účtovníctva, či poskytneme profesionálne poradenstvo.

Zdroje:

[1]Slov-lex Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z

[2] Slov-lex Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z.

[3] Slov-lex Zákon o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z.

[4] Slov-lex Zákon o dani z príjmov číslo 595/2003 Z. z.