Ako zvýšiť pracovný výkon vašich zamestnancov?

zamestnanci a ich motivácia

ZV riadení ľudských zdrojov už dávno neplatí, že zamestnancov stači motivovať len finančnou odmenou. Modernými metódami riadenia ľudských zdrojov sú motivácia a komunikácia. Tieto metódy zabezpečia pozitívny vzťah vašich zamestnancov k firme a nárast produktivity ich práce.

Ako motivovať zamestnancov

Zvýšenie pracovného výkonu pomocou motivácie zamestnancov zahŕňa cely komplex opatrení. Prejdime si najdôležitejšie z nich.

  • Zamestnanci a podniková kultúra

V atmosfére bez zbytočných napätí stúpa efektivita práce. V záujme zamestnávateľa je preto vytvoriť na pracovisku prijemnú, priateľskú atmosféru. Vhodným spôsobom pre utuženie vzťahov sú rôzne teambuldingové aktivity zamerané na spoločne strávený čas. K vytváraniu podnikovej kultúry patrí tiež vytvorenie atmosféry otvorenosti. Ako šéf potrebujete byť transparentný, informujte zamestnancov o výsledkoch firmy a povzbudzujte ich k ďalšej práci. Ak sa vášmu podnikaniu momentálne nedarí, komunikujte im, že s nimi rátate na ceste k zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Dodá im to pocit spolupatričnosti.

  • Pochvala a slovne ocenenie práce

Pochvala alebo slovne ocenenie výkonu zamestnanca je dôležitým motivačným faktorom. Zamestnancom nestačí len prijímať nové pokyny, usmernenia a napomenutia tykajúce sa ich práce. Takýto prístup vedie z dlhodobého hľadiska k demotivácii, čo negatívne ovplyvní pracovný výkon. Slovnou pochvalouocenením pracovného nasadenia sú zamestnanci motivovaní  k vyššiemu výkonu. Pozitívne naladený človek bude totiž vnímať svoju prácu ako zmysluplnú.

  • Zvýšiť pracovný výkon neznamená pracovať viac

Pri zvyšovaní pracovného výkonu svojich zamestnancov majte na mysli, že zvýšenie ich pracovného výkonu neznamená, že majú pracovať dlhšie. Práca po pracovnej dobe alebo cez víkendy z dlhodobého hľadiska pracovný výkon znižuje. Čas mimo pracovnej doby potrebuje zamestnanec na relax, regeneráciu, vzťahy a súkromie. Pamätajte na to, že odpočinutý pracovník podá lepší výkon.

  • Odstráňte prehnanú formálnosť

Medzi nadriadenýmpodriadenými existuje daná hierarchia. Aby ste odstránili priveľkú formálnosť a odstup medzi vami a zamestnancami, môžete urobiť niekoľko menších opatrení. Jednoduchým spôsobom je napríklad odstúpiť od formulárového hodnotenia zamestnanca. Urobte tak radšej v krátkom osobnom rozhovore. Pri rozhovore nepočúvajte len seba. Všímajte si reakcie zamestnanca, prípadne sa ho spýtajte, či súhlasí. Môžete tiež spoločne hľadať spôsob, ako zlepšiť slabšie stránky jeho práce. A nezabudnite vyzdvihnúť jeho prínos pre firmu.

  • Správny spôsob vedenia

Zamestnancov nemusíte riadiť direktívnym spôsobom. Skúste ich viesť. Dovoľte im tiež vysloviť ich názor na fungovanie firmy. Kvalitné pripomienky zapracujte. Ak vaši zamestnanci uvidia, že ich názory sú vypočujete, zvýši to ich motiváciu a dodá im pocit, že sú vo firme dôležitý.

  • Stanovujte zrozumiteľné a dosiahnuteľné ciele

Zamestnanec potrebuje rozumieť tomu, čo je jeho úlohou. Na vás je, aby ste zabezpečili dostatočnú komunikáciu. Pri rozdeľovaní úloh berte ohľad na schopnosti konkrétneho zamestnanca. Pracovník tiež potrebuje vedieť, že sa môže opätovne spýtať na čokoľvek, čo mu nebude jasné. Mal by tiež vedieť, že môže požiadať o pomoc vás alebo niektorého zo svojich kolegov.

  • Zamestnanci sú motivovaní tím,  čo sa naučia

Výskumy dokázali, že výkonnosť podporujú aj úlohy, pri ktorých sa zamestnanec naučí niečo nové. Nemyslia sa tým zdĺhavé školenia. Ľudia sa najlepšie naučia nové veci, ak ich zároveň aj robia. Motivujte zamestnancov pridelením úloh, pri ktorých sa naučia novým zručnostiam. Budú mať vďaka tomu zo seba dobrý pocit. A to v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní ich výkon.

  • Dbajte na dodržiavanie obednej prestávky

Obedná prestávka je pre zamestnanca dôležitá z niekoľkých dôvodov. Najhlavnejším je pravidelbá strava. Nepravidelné stravovanie negatívne ovplyvňuje pracovný výkon a zdravie. Okrem času, ktorý im na obed poskytnete, by ste mali zamestnancom poskytnúť aj stravné lístky.

  • Starajte sa o pohodlie a zdravé pracovné prostredie

Ak vaši zamestnaneci každý deň osem hodín sedia na nepohodlnej stoličke, z ktorej ich bolí chrbát, ich pracovný výkon bude  postupne klesať. Ponúknite im komfortnejšie pracovné prostredie. K vytvoreniu takéhoto prostredia prispieva tiež kuchynský kútik s kávou a čajom. Vo výrobnej sfére môžete pracovníkom zlepšiť pracovné podmienky napríklad vhodným nastavením osvetlenia alebo čistotou sociálnych zariadení a lepším vybavením šatní.

  • Zamestnanci a benefity

Odmena za prácu nemusí byť len finančná. Ak to povaha práce umožňuje, kvalitný zamestnanec môže pracovať jeden až dva dni v týždni z domu. Alebo mu stanovte flexibilnú pracovnú dobu. Výborným motivačným prvkom sú aj kupóny do posilňovne, na masáž a podobné benefity.

Komplexnosť problematiky zvyšovania pracovného výkonu zamestnancov

Problematika zvyšovania pracovného výkonu zamestnancov je veľmi obsiahla. Ak chcete naplno využiť potenciál vašej firmy, je vhodné obrátiť sa s touto otázkou na profesionálov poskytujúcich kvalitné personálne poradenstvo. Vykonajú podrobnú analýzu vašich zamestnancov a navrhnú vhodné postupy ich informovanosti a motivácie.