Platca DPH – výhody a nevýhody

platca DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty určuje povinnosť registrácie na účely DPH. Umožňuje tiež stať sa jej dobrovoľným platiteľom aj bez splnenia stanovenej výšky obratu. Pre toto rozhodnutie je potrebné zvážiť konkrétnu individuálnu situáciu. Pozrieme sa na to, kedy sa vám registrácia na účely DPH ako dobrovoľnému platcovi oplatí a kedy nie.

Povinnosť registrácie na účely DPH

Každá zdaniteľná osoba na Slovensku, ktorá počas 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov presiahne obrat 49 790 eur má povinnosť registrovať sa na účely DPH. Túto povinnosť si musí splniť do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto výšku obratu dosiahla. Zdaniteľnou osobou je v zmysle zákona každá osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť a to v oblasti výroby, obchodu, služieb, ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, slobodné povolania podľa osobitných predpisov a využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmov.

Prečo sa stať dobrovoľným platcom DPH

Pre rozhodnutie, či sa stať dobrovoľným platiteľom dane z pridanej hodnoty je najdôležitejším porovnanie hodnoty DPH na vstupe a výstupeDPH na vstupe je daň, ktorú si môžete odpočítať z faktúr, ktoré vám vystavili dodávatelia. Vaši dodávatelia však musia byť sami platcami DPH. DPH na výstupe je daň, ktorú vy vyfakturujete pri dodaní tovaru a služieb odberateľom. Ak je vaša daň na vstupe vyššia ako daň na výstupe, máte právo žiadať ju od štátu späť. A naopak, ak je vyššia na výstupe ako na vstupe, rozdiel určuje vašu daňovú povinnosť voči štátu.

Kedy je výhodnejšie stať sa dobrovoľným platcom DPH

V niektorých situáciách je výhodnejšie stať sa dobrovoľným platiteľom DPH. Je to vtedy, ak dosiahnete vyššiu DPH na vstupe než na výstupe. Dôjde k tomu v týchto prípadoch:

  • Ak nakupujete tovar alebo materiál pre svoje výrobky na Slovensku a dodávate ich mimo krajín EU. V takomto prípade si môžete uplatniť odpočet dane na vstupe. Na výstupe vám však povinnosť platiť daň nevzniká.
  • Ak materiál na výrobu vašich výrobkov alebo produkty, ktoré ďalej predávate, nakupujete najmä od platiteľov DPH a vašimi odberateľmi sú platcovia DPH.

Kedy je dobrovoľná registrácia platcu DPH nevýhodná

V niektorých prípadoch nie je pre podnikateľa výhodné, ak sa stane dobrovoľným platiteľom DPH. Je to vtedy, ak by daň na vstupe bola nižšia než daň na výstupe:

  • Ak poskytujete služby alebo predávate tovar odberateľom, ktorí nie sú platcami DPH. DPH v tomto prípade navýši cenu vášho tovaru a služieb. Týka sa to predovšetkým živnostníkov, ktorí poskytujú služby alebo podnikajú duševnou prácou.
  • Ak si uplatňujete paušálne výdavky. Platiteľ DPH si nemôže uplatňovať paušálne výdavky, ale je povinný viesť účtovníctvo.
  • Ak poskytujete služby alebo predávate tovar konečným spotrebiteľom.

Čo znamená povinnosť platiť DPH pre vaše účtovníctvo

Ak ste sa stali dobrovoľným platiteľom DPH, alebo vám táto povinnosť vznikla zo zákona, musíte počítať s väčšou účtovnou záťažou. Budete musieť dôsledne dodržiavať všetky potrebné zákony týkajúce sa DPH. Je to napríklad správne vystavovanie faktúr a podávanie daňového priznania. V prípade, ak príslušné zákony nedodržíte, môžu vám byť udelené sankcie. Pre menšie podniky a živnostníkov je preto vhodné prenechať vedenie účtovníctva externej účtovnej spoločnosti. Viac o tejto problematike sa dočítate v článku Výhody externého spracovania účtovníctva.