Povinnosti nového platiteľa DPH

platiteľ dph

Ak ste sa stali platiteľ DPH, vyplývajú z toho pre vás viaceré povinnosti. Budú sa týkať hlavne podavania daňového priznania k DPH a súvisiacich výkazov. V nasledujúcom článku prinášame krátky prehľad tejto problematiky.

Kedy sa stávate platiteľom DPH

Povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH z pridanej hodnoty má zdaniteľná osoba, ak za posledných po sebe nasledujúcich 12 mesiacov prekročila obrat 49 790 eur. Musí tak urobiť do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto výšku obratu dosiahla. Okrem toho sa môžete tiež stať dobrovoľným platcom DPH. Viac sa o tejto téme dočítate v článku Platca DPH – výhody a nevýhody.

Daňové priznanie k DPH

Každý platca DPH je zo zákona povinný podávať daňové priznanie k DPH. Toto priznanie musíte podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva. V prípade, ak tento deň pripadne na víkend, môžete tak urobiť v nasledujúci pracovný deň. Priznanie sa podáva aj v prípade, že v tomto období neuskutočníte žiadne zdaniteľné obchody.

Daňové priznanie nového platiteľa DPH

Ako nový platca DPH ste povinný podávať daňové priznanie k DPH mesačne a to elektronickou formou. Mesačné priznanie je platiteľ povinný podávať minimálne 12 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom sa ako platiteľ zaregistroval. Ak po uplynutí tejto lehoty splníte podmienky na štvrťročné podávanie daňového priznania k DPH, môžete sa stať štvrťročným platiteľom DPH. Platí to v prípade, ak váš obrat za uplynulých 12 mesiacov nedosiahol sumu 100 000 eur.

Okrem podania daňového priznania máte vždy do 25. dňa mesiaca  nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia aj iné povinnosti. Sú to:

  • odovzdať Kontrolný výkaz DPH,
  • v prípade ak dodávate tovar a služby do krajín EÚ odovzdať aj Súhrnný výkaz DPH,
  • uhradiť daň.

Ďalšie povinnosti nového platiteľa DPH

  1. Máte povinnosť uvádzať na všetkých daňových dokladoch pridelené IČ DPH.
  2. O skutočnosti, že ste sa stali platcom DPH musíte informovať aj svojich dodávateľov.
  3. Na daňových dokladoch ste povinný uvádzať ceny s rozpisom sumy DPH.
  4. Viesť záznamy podľa zákona o DPH.
  5. So správcom dane má platca DPH povinnosť komunikovať elektronicky.

Účtovníctvo nového platiteľa DPH

Administratíva spojená s podávaním daňového priznania k DPH a potrebnými výkazmi je náročný proces. V prípade nedodržania zákonnej lehoty  hrozia daňovníkovi sankcie. Ak ste sa stali platiteľom DPH, je vhodné zveriť spracovanie vášho účtovníctva externej účtovnej spoločnosti.