Prečo je dobré mať obchodné podmienky?

všeobecné obchodné podmienky

Obchodne podmienky ulahcuju proces uzatvarania zmluv. Vypracovanie kvalitnych obchodnych podmienok urychli a zjednodusi vase obchodovanie. Ake nalezitosti by mali obchodne podmienky obsahovat  a komu by ste mali zverit ich pripravu, si povieme v nasledujucich riadkoch.

Záväznosť obchodných podmienok

Aby ste mohli obchodné podmienky efektívne využívať, mali by ste si ešte pred ich vytvorením stanoviť ich záväznosť. Podľa obchodného zákonníka môžete pri uzatváraní zmluvy určiť jej obsah odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Podmienkou je, aby ich znenie bolo známe obom stranám uzatváracím zmluvu, alebo aby boli zahrnuté v prílohe k návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Ak sú obchodné podmienky súčasťou prílohy k zmluve, súhlas s ich znením dáva váš zákazník alebo obchodný partner svojím podpisom. Ak zmluva obchodné podmienky neobsahuje, musia byť zákazníkom odsúhlasené zvlášť. Na tento účel postačí aj súhlas vyjadrený v rámci e-mailovej komunikácie.

Prečo vytvárať obchodné podmienky

Ich vytvorenie v mnohom uľahčí vašu obchodnú činnosť. Obchodné podmienky zabezpečia informovanosť zákazníkov a umožnia zjednodušiť proces uzatvárania zmlúv. Špeciálne postavenie zaujímajú u prevádzkovateľov e-shopov. E-shopy si vďaka všeobecným obchodným podmienkam spĺňajú informačné povinnosti voči spotrebiteľom a upravujú práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho.

Čo by mali obsahovať kvalitne vypracované obchodné podmienky

Platobné podmienky
Upravujú podmienky fakturácie ako sú informácie o tom, v akej mene bude faktúra vystavená a lehoty splatnosti ceny za tovar.

Dodacie lehoty
Obsahujú lehoty dodania a ceny za jednotlivé spôsoby dopravy.

Reklamačný poriadok
Podmienky reklamácie slúžia na informovanie zákazníkov o postupe a podmienkach reklamácie a výmeny tovaru, podmienkach či dĺžke záruky.

Vlastnícke práva
Vo všeobecnosti prechádza vlastnícke právo na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru prepravcovi. Môžu však nastať situácie, kedy kupujúci neuhradí faktúru za tovar. Riešením tohto problému je vyhradenie vlastníckeho práva. Vďaka tomu prejde vlastnícke právo na kupujúceho až momentom zaplatenia.

Podmienky odstúpenia od zmluvy
Aj keď zákon ustanovuje prípady, kedy je možné odstúpiť od zmluvy, je vhodné aby obchodné podmienky obsahovali podrobné poučenie o situáciách, ktoré budú z vašej strany považované za porušenie zmluvy.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci musí byť informovaný o tom, že jeho údaje budú spracované pre účely doručenia tovaru. Musí byť tiež informovaný o tom, komu budú tieto údaje poskytnuté (napríklad doručovacej službe alebo účtovníkovi pri spracovaní dokladov o kúpe). Musia tiež obsahovať informáciu o tom, že podpisom zmluvy dáva kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sankcie a zaisťovacie prostriedky
Medzi sankcie patria informácie ako zmluvný úrok z omeškania a zmluvná pokuta. Okrem toho je vhodné, ak do obchodných podmienok zahrniete aj zaisťovací prevod práva na tovar v prípade nedodržania platby za tovar.

Ako ich správne vytvoriť?

Aby obchodné podmienky napĺňali svoju funkciu, je lepšie zveriť ich tvorbu do rúk odborníkov. Budete sa môcť spoľahnúť, že budú obsahovať všetky právne náležitosti, ktoré zaručia, aby splnili svoj účel — uľahčiť vám prácu pri príprave obchodných zmlúv.