Rozhodujete sa medzi živnosťou a s.r.o?

živnosť alebo sro

Živnosť, alebo s.r.o? Pred otázkou, akú právnu formu podnikania zvoliť stojíte hneď na jeho počiatku. Aby ste si vybrali tú najvhodnejšiu pre vás, prinášame vám porovnanie výhod a nevýhod s.r.o a živnosti.

Pri rozhodovaní o tom, ktorá právna forma je pre vás výhodnejšia, Vám pomôže zváženie a porovnanie niekoľkých skutočností. Postupne si ich prejdeme.

Čas potrebný na založenie s.r.o a živnosti

Proces založenia s.r.o. trvá približne 14 až 20 dní. Budete musieť urobiť niektoré kroky, ktoré pri založení živnosti nebudú potrebné. Napríklad spísať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu so zákonom stanovenými náležitosťami. Zakladateľská listina sa podpisuje overenými podpismi. Ďalej budete potrebovať súhlas správcu dane a novú spoločnosť s ručeným obmedzením zapísať do obchodného registra a registrovať na príslušný daňový úrad.

Živnosť je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Jeho založenie je podstatne jednoduchšie, ako založenie s.r.o.  Potrebujete splniť všeobecné zákonné podmienky: vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pre niektoré druhy živností je okrem toho potrebné, aby ste preukázali odbornú spôsobilosť na ich vykonávanie. Založenie živnosti je rýchlejšie aj finančne menej náročné. Oprávnenie na podnikanie formou živnosti vzniká dňom ohlásenia na živnostenskom úrade. Môžete teda začať ihneď podnikať.

Pri oboch typoch spoločností môžete využiť služby profesionálnej spoločnosti, ktorá všetky potrebné náležitosti vybaví za vás.

Ručenie majetkom v s.r.o. a živnosti

Spoločnosť s ručeným obmedzeným obmedzením ručí za svoje záväzky celým majetkom spoločnosti. Jednotliví spoločníci v s.r.o. ručia len do výšky nesplateného vkladu základného imania.

V prípade, ak ide o živnosť, živnostník ručí za svoje záväzky celým majetkom. To znamená, že ručí obchodným aj osobným majetkom. Z tohto majetku je možné vyňať časť majetku, ktorá podlieha bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov. Vyňatie je však potrebné vykonať ešte pred založením živnosti.

Vedenie účtovníctva v s.r.o. pri živnosti

S.r.o. je zo zákona povinná viesť podvojné účtovníctvo.

Živnostník sa môže rozhodnúť, akým spôsobom chce viesť účtovníctvo. Má na výber z týchto možností:

  • viesť daňovú evidenciu,
  • uplatniť si paušálne výdavky,
  • viesť jednoduché účtovníctvo,
  • viesť podvojné účtovníctvo.

Verejné informácie o podnikaní

Účtovná závierka spoločnosti s ručeným obmedzením je verejne dostupná. Môžu si ju teda prezrieť všetci obchodní partneri aj konkurencia.

Pri živnosti je účtovná závierka dostupná, len ak sa živnostník rozhodne viesť účtovníctvo.

Výška dane z príjmov

Spoločnosť s ručeným obmedzením je právnická osoba. Platí pre ňu preto sadzba dane právnických osôb, teda 21%.

Živnostník je fyzická osoba. Platí pre neho sadzba dane 19%. Táto sadzba platí pre príjem, ktorý nepresiahne výšku 176,8 násobku sumy životného minima. Pre rok 2018 je to 35 268,06 €. Príjem, ktorý túto sumu presiahne sa zdaňuje sadzbou 25%.

Okrem výšky dane sa do úvahy berú aj výhody uplatnenia paušálnych výdavkov, daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane. Zatiaľ čo s.r.o. pozná len skutočné náklady, živnostník si môže odpočítať aj nezdaniteľné minimum. Môže sa tiež rozhodnúť neuplatniť skutočné náklady ale paušálne výdavky.

Odvodové zaťaženie

Odvodové zaťaženie s.r.o. vzniká len ak má zamestnancov alebo si konateľ spoločnosti vypláca odmenu za výkon funkcie. Odvody je s.r.o. povinná odvádzať aj vtedy, ak je zamestnancom spoločník s.r.o..

Živnostník sa v prvom roku podnikania môže rozhodnúť, či bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo nie. Povinne musí platiť odvody len do zdravotnej poisťovne. Vznik povinnosti platby odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, ak podá odložené daňové priznanie, je to k 1.10. Povinnosť platiť odvody vzniká podľa dosiahnutej výšky príjmu. Pre rok 2018 je to príjem vyšší ako 5 724 €.

Prístup k finančným prostriedkom

Spoločníkovi s.r.o. je vyplácaný podiel na zisku spoločnosti vždy po skončení účtovného obdobia. Podiel na zisku podlieha dani 7%. Môže byť vyplatený aj formou mzdy alebo odmeny.

Živnostník si môže vyplácať zisk kedykoľvek počas kalendárneho roka. Tento príjem už nie je zdaňovaný.

Stručné porovnanie

V čom je výhodnejšia živnosť ako s.r.o.

  • Jednoduchší a rýchlejší proces založenia.
  • Možnosť voľby uplatnenia skutočných a paušálnych výdavkov.
  • Možnosť voľby spôsobu vedenia účtovníctva.
  • Oslobodenie od platieb do Sociálnej poisťovne v prvom roku podnikania.

V čom je výhodnejšia s.r.o. oproti živnosti

  • Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania. Osobný a firemný majetok je oddelený.
  • Ak s.r.o. nemá zamestnancov, nemusí platiť odvody do poisťovní.