Spravujete reklamu na Facebooku alebo Googli? Viete aké sú vaše povinnosti?

reklama na facebooku

Reklama je účinný spôsob, akým osloviť zákazníkov. Pre tých, ktorí vlastnia internetové stránky a rozhodli sa dať na nich priestor pre reklamu, zase zdroj prijmov. Ak máte z reklamy na Facebooku alebo Googli prijmy, vyplyvajú vám z toho viaceré povinnosti.

Som podnikateľ?

Ako majiteľ webovej stránky môžete prostredníctvom systému Google Adsense prenajímať svoj webový priestor na reklamu. Ak máte z reklamy na Facebooku alebo Googli pravidelný príjem, stali ste sa podnikateľským subjektom. Živnostenský zákon v tejto súvislosti uvádza: „Pod podnikateľskou činnosťou rozumieme sústavnú činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom dosiahnutia zisku.“ Nejde teda o výšku príjmu, ale o jeho pravidelnosť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reklama google

Povinnosti vyplývajúce z príjmov z reklamy na Facebooku a Googli

V prvom rade máte povinnosť registrovať sa ako podnikateľ, živnostník, s.r.o alebo osoba vykonávajúce slobodné povolanie. Budete tiež musieť podávať daňové priznanie. Ak by sa jednalo len o jednorazový príjem do 500 eur, mohli by ste si ho uplatniť ako sumu oslobodenú od dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Príjmy z reklamy Google Adsense, Google Adwords a na Facebooku sú však definované ako sústavná činnosť. Túto registráciu ste povinný vykonať pred umiestnením reklamy na svojej stránke.

Pred umiestnením reklamy na vašom webe musíte vykonať aj druhý krok: vašu registráciu pre DPH ako neplatiteľ DPH, ktorý dodáva služby do zahraničia. Je to kvôli tomu, že poskytujete služby do krajín EÚ (konkrétne spoločnosti Google Ireland) a teda sa na vás vzťahuje povinnosť registrácie pre DPH.

Podávanie súhrnného výkazu elektronickým spôsobom — tento výkaz ste povinný podávať za každý štvrťrok, v ktorom dostanete príjem od spoločnosti Google. Tento sa podáva najneskôr 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podanie podáva.

Vystavenie faktúry — po každom pripísaní príjmu ste povinný vystaviť faktúru. Faktúra musí okrem ostatných náležitostí obsahovať informáciu o tom, že dodanie služby je oslobodené od DPH.

Máte povinnosť viesť si evidenciu o poskytnutých službách, za ktoré ste neplatili DPH.

 

Ako zvládnuť nové povinnosti?

Možno ste zostali trochu zaskočený z toho, koľko tento na prvý pohľad jednoduchý spôsob zárobku vyžaduje účtovnej agendy. Ak sa potrebujete o niečom poradiť alebo potrebujete pomoc so spracovaním jednotlivých dokumentov, môžete sa obrátiť na účtovnú a poradenskú spoločnosť, ktorá sa touto problematikou zaoberá.