Viete na čo máte myslieť, keď váš zamestnanec končí pracovný pomer?

odchod zo zamestnania

V procese rozviazania pracovného pomeru zamestnanca si musí zamestnaváteľ splniť viaceré povinnosti. Táto problematika zďaleka nezahŕňa len zoznam dokumentov, ktoré je povinný zamestnancovi odovzdať, alebo jeho povinnosti voči poistovniam. V nasledujúcom článku si rozoberieme túto tému o niečo podrobnejšie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt koniec pracovneho pomeru obrázky

Ako ukončiť pracovný pomer

Ukončenie pracovného pomeru sa musí vykonávať v súlade s platnou legislatívou. Môžete tak urobiť:

  • Dohodou — zamestnávateľ a zamestnanec uzavrú dohodu o skončení pracovného pomeru. Dôvod ukončenia nemusí byť v dohode uvedený.
  • Výpoveďou zo strany zamestnanca — ak výpoveď podáva zamestnanec, nie je povinný uvádzať dôvod podania výpovede
  • Výpoveďou zo strany zamestnávateľa — ak výpoveď podáva zamestnávateľ, je to možné len v súlade so Zákonníkom práce (ak si zamestnanec nesplnil svoje povinnosti, alebo porušuje pracovnú disciplínu  a pod.). Je to možné iba vtedy, ak zamestnanec nie je v ochrannej dobe (napríklad tehotná zamestnankyňa)
  • Okamžitým ukončením zo strany zamestnanca — ak bolo napríklad závažným spôsobom ohrozené jeho zdravie na pracovisku alebo ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po dátume jej splatnosti.
  • Okamžitým ukončením zo strany zamestnávateľa — táto forma výpovede sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch. Jedná sa o situácie, keď zamestnanec závažným spôsobom porušuje pracovnú disciplínu alebo bol odsúdený.
  • Skončením skúšobnej doby — v skúšobnej dobe je možné ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca bez udania dôvodu, alebo s uvedením dôvodu. Ukončenie sa vykonáva doručením písomného oznámenia.
  • Ukončením pracovného pomeru na dobu určitú — v tomto prípade pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby.
  • Smrťou zamestnanca

Aké dokumenty je potrebné odovzdať zamestnancovi pri ukončení pracovného pomeru

Pri odchode zo zamestnania je zamestnávateľ povinný odovzdať za zamestnancovi viaceré dokumenty:

Pracovný posudok
Zamestnanec má právo požiadať pri odchode zo zamestnania o pracovný posudok. Zamestnávateľ je povinný ho vydať do 15 dní od požiadania.

Zápočtový list
Povinnosť odovzdať zápočtový list vyplýva zo Zákonníka práce. V zápočtovom liste má byť uvedený počet odpracovaných rokov, výška mzdy za prácu, zrážky zo mzdy a výška odstupného, druh práce a počet dní práceneschopnosti.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
V potvrdení musí byť uvedená informácia o výške zdaniteľných príjmov, daňovom bonuse, nezdaniteľných častiach základu dane a preddavkoch na daň. Tieto informácie sa týkajú aktuálneho zdaňovacieho obdobia.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ má pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca povinnosti aj voči poisťovniam.

Sociálna poisťovňa — zamestnávateľ odošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne „Registračný list fyzickej osoby typ — Odhláška“. Túto povinnosť si splnte najneskôr v nasledujúci deň po tom, ako sa skončení pracovný pomer. Odovzdajte aj „Evidenčný list dôchodkového poistenia“, a to do troch dní od skončenia pracovného pomeru.

Zdravotná poisťovňa— zo zdravotnej poisťovne zamestnávateľ odhlási zamestnanca vyplnením príslušného tlačiva zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní od ukončenia pracovného pomeru.

Ostatné povinnosti zamestnávateľa

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku a prečerpanie dovolenky
Za nevyčerpané dni dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Pri prečerpaní dovolenky môže zamestnávateľ túto dovolenku zraziť zo mzdy.

Výpovedná lehota
Výpovedná lehota začína v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Končí dňom ukončenia pracovného pomeru. Dĺžka výpovednej lehoty musí byť najmenej jeden mesiac a závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Nárok zamestnanca na odstupné a odchodné
V niektorých prípadoch stanovených zákonom má zamestnanec pri odchode zo zamestnania nárok na odstupné. Zákon tiež stanovuje jeho výšku. Zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať odstupné aj v iných prípadoch.

Odchodné patrí zamestnancovi, pri nároku na starobný alebo invalidný dôchodok. O tento dôchodok však pre nárok na odchodné musí požiadať najneskôr desať dní  pred skončením pracovného pomeru.

Dodržanie zákonných povinností

Pri odchode zamestnanca zo zamestnania musíte dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona. Aby nedošlo k zbytočným pochybeniam a následným sťažnostiam, obráťte sa na externú spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti miezd a personalistiky.