Výhody externého spracovania účtovníctva

vedenie účtovníctva

Každý podnikateľský subjekt je zo zákona povinný viesť účtovníctvo, ktoré má správne a pravdivo odrážať ekonomickú situáciu subjektu. Jeho spracovanie je zložitý proces. Malé a stredné firmy preto často riešia otázku, či viesť účtovníctvo interne, alebo externe. Dôvodov, prečo zveriť vedenie účtovníctva externej spoločnosti je viac. Pozrime sa bližšie na niektoré z nich.

Cena

Cena je pre podnikateľa jeden z rozhodujúcich faktorov. Externej účtovnej spoločnosti platíte mesačný paušál, v ktorom je zabezpečené kompletné účtovníctvo. Ušetríte náklady za mzdy, odvody, odbornú literatúru a školenia, ale tiež  softvér, počítače a pracovné priestory. Ak spočítate všetky náklady spojené so zamestnaním vlastného účtovníka, v menšej firme často prevýšia cenu, ktorú zaplatíte externej spoločnosti.

Odbornosť

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú účtovníctvom, sú v danej oblasti odborníkmi. Okrem toho, účtovníctvo v každej oblasti podnikania má svoje špecifiká. Ak vznikne nejaký osobitý problém, v externej účtovnej firme sa jeho riešeniu venuje viac špecialistov na rôzne oblasti. Zabezpečí to objektívnejší pohľad na daný problém a jeho riešenie.

Kvalita

V kvalitnej účtovnej firme existujú krížové kontroly, kde pred zostavením účtovnej závierky, daňového priznania alebo kontrolného výkazu prejde vaše účtovníctvo kontrolou viacerých expertov. Prichádza tak k oveľa menšiemu počtu chýb, než pri internom spôsobe vedenia účtovníctva.

Zmeny legislatívy

Legislatíva sa neustále mení a vyvíja. Externá účtovná spoločnosť tieto zmeny sleduje za vás. Pri internom účtovníctve, kde sa jeho vedeniu venuje jeden zamestnanec, je potrebné, aby sa v týchto zmenách vždy zorientoval sám. Vaše podnikanie to stojí čas a peniaze navyše.

Úspora času

Nejedná sa len o úsporu času na samotné vedenie účtovníctva, ale aj o čas, ktorý by ste vy alebo váš zamestnanec strávili vybavovaním povinností voči daňovému úradu, zdravotnej či sociálnej poisťovni, sledovaním vyššie spomínaných legislatívnych zmien a na školeniach. Ušetrený čas a energiu môžete investovať do vášho podnikania.

Technické zázemie

Účtovná spoločnosť, má vlastný softvér, počítače, servery, stará sa o správu dát, archiváciu a zálohovanie dokladov, legislatívne a iné aktualizácie celého systému. Ak firma okrem toho disponuje online softvérom, máte vďaka nemu kedykoľvek prístup k potrebným informáciám z vášho účtovníctva.

Prenesenie zodpovednosti

Pri uzatváraní zmluvy si dohodnete detailné podmienky zodpovednosti za škodu. Každá seriózna účtovná firma je pre tento prípad poistená. Pri internom vedení účtovníctva znáša v prípade pochybenia alebo nedodržania termínov všetky náklady podnikateľ.

Bezpečnosť

Kvalitná účtovná spoločnosť garantuje bezpečnosť pre vaše údaje. Nemusíte sa báť, že ku nim bude mať prístup neoprávnená osoba, alebo že dôjde k porušeniu mlčanlivosti zamestnancov. Dbá tiež na to, aby neprišlo ku strate alebo kopírovaniu vašich dokumentov.

Absencia účtovníka

Odpadnú vám starosti spojené s práceneschopnosťou, dovolenkou alebo odchodom účtovníka zo zamestnania. Účtovná spoločnosť má potrebné kapacity, aby podobné situácie zvládla bez toho, aby ste sa tým museli zaoberať.

Zmeny v termínoch

Externá účtovná spoločnosť sleduje významné zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Sleduje aj dôležité termíny a upozorní vás na ich dodržiavanie. Budete mať načas podané výkazy, hlásenia, prehľady a daňové priznania.

Špeciálne služby

Mnoho externých účtovných firiem poskytuje aj služby navyše. Napríklad komplexné poradenstvo, vyzdvihnutie vašich dokladov kuriérom, prípravu podkladov pre žiadosť o podnikateľský úver a podobne.