Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020

odpisy majetku

Odpisovanie majetku vyjadruje opotrebenie majetku za určité časové obdobie. Náklady na nákup tohto majetku sa tak nezahrnú do výdavkov naraz, ale postupne po dobu niekoľko rokov. Počet rokov odpisovania stanovuje zákon na základe zaradenia majetku do odpisových skupin. V nasledujúcom článku sa dozviete, do akej skupiny patrí odpisovany majetok v roku 2020.

Daňové vs. účtovné odpisy

Pri odpisovaní majetku je potrebné rozlišovať daňové a účtovné odpisy. Účtovné odpisy upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Daňové odpisy upravuje zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi nimi nie je len v norme, ktorá ich upravuje.

 • Účtovné odpisy sú reálnym vyjadrením opotrebenia majetku. Vypočítavajú sa na základe odpisového plánu každého druhu majetku individuálne. Je možné ich prerušiť.
 • Daňové odpisy sú stanovené zákonom. Vyjadrujú, akú časť zo vstupnej ceny majetku je možné uplatniť pre výpočet výšky základu dane. Nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku.

Odpisovaný majetok musia podnikatelia zaradiť do jednej z odpisových skupín stanovených zákonom o dani z príjmov. Doba odpisovania závisí od zaradenia majetku do odpisovej skupiny. Každá odpisová skupina má stanovený iný počet rokov odpisovania.

Postup pre zaraďovanie majetku do odpisových skupín 2020

Zákon o dani z príjmov rozlišuje 6 odpisových skupín. Každý novozaradený majetok, ktorý podlieha povinnosti odpisovania, sa zaradí do jednej z odpisových skupín pri jeho obstaraní. Ak majetok nie je možné zaradiť do odpisovej skupiny, zaradí sa do skupiny 2. Bude sa teda odpisovať 6 rokov. Neplatí to len pre majetok, ktorý sa odpisuje časovou a výkonovou metódou (§ 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov).

Odpisová skupina 0

Odpisová skupina 0 je nová skupina, ktorá zahŕňa vozidlá, ktoré majú v osvedčení o evidencii uvedené ako zdroj energie BEV alebo PHEV, to znamená elektromobily. Táto skupina má stanovenú odpisovú dobu 2 roky. Kratšia doba odpisovania má za cieľ umožniť odpísanie vyšších odpisov do základu dane za účelom podpory používania elektromobilov.

Odpisová skupina 1

Odpisová skupina 1 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 4 roky. Patria sem napríklad:

 • počítače, periférne zariadenia a kancelárske stroje,
 • komunikačné, meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • nástroje okrem presne vymedzených druhov,
 • optické a fotografické prístroje,
 • stroje na výrobu potravín, nápojov, spracovanie tabaku,
 • stroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, textilný, odevný a kožiarsky priemysel,
 • osobné automobily okrem automobilov z odpisovej skupiny 0,
 • motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb okrem trolejbusov a elektrobusov,
 • technické a domáce váhy, prístroje a zariadenia na váženie a meranie,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • živé dojnice, hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat, ostatné koňovité zvieratá, ovce, kozy, ošípané a husi.

Odpisová skupina 2

Odpisová skupina 2 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 6 rokov. Patria sem napríklad:

 • kone,
 • montované stavby z dreva alebo plastov s podmienkou, že nie sú samostatnými stavebnými objektami pripojenými na inžinierske siete,
 • usne a výrobky s usní,
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia,
 • hodiny a hodinky,
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje,
 • nožiarske výrobky, železiarsky tovar okrem vymedzených druhov,
 • čerpadlá, kompresory, zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia (nezahŕňajú typy pre domácnosť),
 • trolejbusy, elektrobusy,
 • lekárske a stomatologické nástroje,
 • elektrické svietidlá, batérie, akumulátory.

Odpisová skupina 3

Odpisová skupina 3 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 8 rokov. Patria sem napríklad:

 • elektrické motory, generátory, transformátory okrem generátorových agregátov s piestovým a vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním,
 • elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • lodné motory a ostatné motory (vymedzené druhy),
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • stroje pre metalurgiu.

Odpisová skupina 4

Odpisová skupina 4 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 12 rokov. Patria sem napríklad:

 • montované budovy z betónu a kovov s podmienkou, že nie sú samostatnými stavebnými objektami pripojenými na inžinierske siete,
 • nádrže, kontajnery a zásobníky z kovov,
 • lode, plavidlá, rekreačné a športové člny,
 • železničné lokomotívy a vozový park,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti viac ako 3 roky,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia,
 • drobné stavby vymedzené stavebným zákonom (okrem drobných stavieb vymedzených zákonom o dani z príjmov a § 22 ods. 2, písmeno b), druhý bod.),
 • oddeliteľné časti zabudované v stavbách ako klimatizácie, výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.

Odpisová skupina 5

Odpisová skupina 5 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 20 rokov. Patria sem všetky budovy, ktoré nepatria do odpisovej skupiny 6, a inžinierske stavby, ktoré sa nezaraďujú do odpisových skupín 4 alebo 6. Patria sem aj oddeliteľné súčasti, ktoré patria do skupín 2 a 4. Zaraďujeme sem napríklad:

 • budovy pre obchod,
 • priemyselné a poľnohospodárske budovy,
 • nebytové budovy.

Odpisová skupina 6

Odpisová skupina 6 zahŕňa majetok, ktorý sa odpisuje po dobu 40 rokov. Patria sem:

 • bytové budovy,
 • hotely,
 • administratívne budovy,
 • budovy pre zábavu, kultúru, zdravotníctvo a vzdelávanie,
 • ostatné inžinierske stavby.

Ako zaradiť budovy do odpisovej skupiny

Pri budovách, ktoré slúžia na viacero účelov, je zaradenie do odpisovej skupiny určené na základe jej hlavného využitia. Budova sa pre účely odpisovania nerozdeľuje. Zaradí sa ako jeden celok do skupiny podľa účelu, na ktorý pripadá väčšia plocha budovy.