Zvýšenie sumy pre platenie preddavkov

preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň sú povinnými platbami, ktoré sa platia počas zdaňovacieho obdobia. V roku 2020 dochádza na základe novely zákona o dani z príjmov k zmene pri ich platení. Nastala tiež zmena pri určovaní poslednej známej daňovej povinnosti.

Zmeny pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Najvýznamnejšia zmena sa týka dolnej hranice platenia preddavkov fyzických a právnických osôb. Zvýšila sa z pôvodnej sumy 2 500 eur na novú sumu 5 000 eur. Podnikatelia – fyzické aj právnické osoby, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 000 eur, nebudú platiť preddavky na daň. Povinnosť platiť preddavky môže byť mesačná alebo štvrťročná.

  • Ak sumu 5 000 prekročia do výšky 16 600 eur, budú musieť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
  • Pri prekročení hranice 16 600 eur sa stanú mesačnými platiteľmi preddavkov na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Vyššia hranica sa použije pri platení preddavkov za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1.1.2020 a neskôr.

Stanovenie poslednej známej daňovej povinnosti

Druhou zmenou je zmena pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti. Od nej sa odvíja nie len povinnosť platenia preddavkov, ale aj ich výška. Prestáva sa tiež uplatňovať progresívna sadzba dane — použije sa vždy sadzba dane 19 %. Poslednou zmenou je zaokrúhľovanie preddavkov. Zaokrúhľuje sa matematicky na dve desatinné miesta.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa výška poslednej známej daňovej povinnosti stanovuje zo základu dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Základ dane sa pritom zníži o daňovú stratu a daňové úľavy. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňujú tieto faktory:

  1. Nezdaniteľná časť základu dane.
  2. Výška daňového bonusu.
  3. Štruktúra základu dane.
  4. Príjem zo zahraničia, pri ktorom si daňovník uplatnil zamedzenie dvojitého zdanenia.
  5. Do základu dane určeného na výpočet sa nezapočítavajú sa príjmy zo závislej činnosti, z prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu.

Potrebujete poradiť s vašim účtovníctvom? Obráte sa na spoľahlivého partnera a nezanedbajte nič dôležité.